Privacy policy

Bij ons ben je veilig!

Of je je nu inschrijft voor een opleiding, een bestelling plaatst, of een account aanmaakt voor één van onze tools of projecten. Het is belangrijk om te weten dat je gegevens in goede handen zijn.

Bij het Vlaams Instituut Gezond Leven zorgen we voor jouw persoonsgegevens en hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Deze privacy policy is van toepassing op alle projecten van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

 • De gegevens die we van betrokkenen verzamelen zijn bedoeld om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden;
 • Wij zullen informatie nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden;
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken;
 • We streven ernaar jouw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken;
 • We bewaken de bewaartermijn van jouw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren;
 • Maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging;
 • Onze verantwoordelijkheid over jouw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Vlaams Instituut Gezond Leven is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Wens je graag meer uitleg? Neem contact op met de Data Protection Officer (DPO) via dpo@gezondleven.be of via de post naar: Vlaams Instituut Gezond Leven t.a.v. Data Protection Officer, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel.

Wanneer je vindt dat Gezond Leven jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de Data Protection Officer (DPO) die Gezond Leven zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. Je hebt ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie.

Specificering

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Identificatiegegevens (naam, e-mailadres en geslacht)
 • Leeftijd (bv. om te weten of toestemming van ouder of voogd vereist is)
Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Wij vragen jouw toestemming om persoonsgegevens te verwerken zodat we je een aangename en meer uitgebreide toegang kunnen verlenen tot onze websites.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Standaard worden er geen gegevens met derden gedeeld.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Accountgegevens blijven bewaard tot zolang je jouw account niet zelf verwijdert of tot wanneer wij een bepaalde periode van inactiviteit vaststellen. Wij zullen je steeds vragen of je jouw account nog nodig hebt alvorens deze definitief te verwijderen. Andere gegevens die niet gekoppeld zijn aan een account (bv. bericht via contactformulier van www.gezondleven.be) zullen tot 1 jaar bewaard blijven.

Wat zijn jouw privacy-rechten?
 • Recht op inzage en kopie

Je hebt het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van je hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

 • Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer je van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van jou onjuist of niet volledig zijn dan heb je het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee jouw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.

 • Recht op beperking

Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die Gezond Leven nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we jou hiervan op de hoogte.

 • Recht op vergetelheid

Indien je dit wenst heb je het recht om van ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen dan op jouw verzoek ingaan zonder onredelijke vertraging.

 • Recht op overdraagbaarheid

Je kan van ons vragen om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.