Professionals en hulpverleners

De Geluksdriehoek

Hier kan je meer lezen en leren over de geluksdriehoek, de basis van deze website.
Wil je graag materialen bestellen, afbeeldingen downloaden of teksten lezen? Alle beschikbare materialen vind je hier.

Opzet en doelstellingen van deze website

Deze website is een herwerking van Fit in je Hoofd, het platform dat Vlamingen al sinds 2006 helpt om hun veerkracht te versterken.

Er werd al lange tijd aan deze website gewerkt. Maar het coronavirus zorgde ervoor dat we de inhoud, het taalgebruik, de oefeningen … expliciet gingen afstemmen op de huidige stand van zaken.

Het coronavirus en de maatregelen om het virus te bestrijden, stellen de veerkracht van elke burger enorm op de proef. Als antwoord hierop gingen verschillende goedbedoelde websites met adviezen, tips, goede raad online … waardoor de gebruikers door de bomen het bos niet meer konden zien. Met deze website willen we duidelijkheid scheppen.

De doelstelling blijft echter dezelfde: Vlamingen informeren en sensibiliseren over ‘mentaal welbevinden’ en hen handvatten bieden om hier actief in te investeren.

De website is ontwikkeld voor Vlamingen van 16 jaar en ouder. Jongeren kunnen terecht op www.noknok.be.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven kijkt en werkt vanuit een gezondheidsbevorderend en preventief perspectief. We wensen zowel het mentale welzijn te versterken (gezondheidsbevordering) als het mentale ‘onwelzijn’ te voorkomen (preventie). Dit uit zich op deze website aan de hand van oefeningen en tools waarmee gebruikers zelf aan de slag kunnen.

Vanuit deze insteek kunnen we de doelgroep onderverdelen in 4 subgroepen:

 1. Zij die aangeven zich (mentaal) goed te voelen en hier voorlopig niet actief op inzetten.
  We willen deze mensen informeren over wat ze zelf kunnen doen om zich mentaal goed te (blijven) voelen en hen stimuleren om toch over te gaan tot actie. Op die manier kunnen zij hun ‘goed gevoel’ behouden en versterken.
 2. Zij die aangeven zich (mentaal) goed te voelen en hier actief op inzetten.
  We willen deze mensen correct informeren, degelijke oefeningen en tools aanbieden en stimuleren om er blijvend mee aan de slag te gaan.
 3. Zij die aangeven zich (mentaal) niet meer zo heel erg goed te voelen en op zoek zijn naar een oplossing.
  Het subjectieve mentale welbevinden van deze mensen willen we via de oefeningen en tools op de website verbeteren, zodat ze zich na verloop van tijd in groep 2 bevinden.
 4. Zij die aangeven zich (mentaal) niet meer zo heel erg goed te voelen en die op dit moment niet op zoek kunnen/willen gaan naar een oplossing.
  Hen willen we voornamelijk motiveren om wel degelijk over te gaan tot actie. In eerste instantie door hen correct door te verwijzen naar andere organisaties.

Een vijfde groep zou ook op de website kunnen belanden, namelijk mensen met wie het helemaal niet goed gaat en die niet meer het vermogen hebben om zelf aan de slag te gaan. Deze groep verwijzen we meteen door naar professionele hulpverlening.

Opbouw website

De website bestaat uit 5 ruime blokken: Thema’s, Aan de slag, de Geluksmaat, Hulp nodig, Professionals en hulpverleners & Iemand anders helpen.

1. Thema’s & levensmomenten

Het grootste luik betreft de pagina’s rond thema’s en levensmomenten. Deze pagina’s zijn als het ware de toegangspoort van de website. We weten immers dat de overgrote meerderheid van de bezoekers van Fit in je Hoofd deze website bereikte via zoektermen als stress, burn-out, angst …
Daarnaast hebben een aantal momenten in ons leven (levensfaseveranderingen) een sterke impact op ons mentaal welbevinden. We geven deze levensmomenten dan ook een prominente plek op de website.

Momenteel zijn de volgende thema’s opgenomen: angst, burn-out, eenzaamheid, stress, veerkracht, zingeving, positiviteit, zelfvertrouwen, verbondenheid, piekeren en geluk.

En als levensmomenten: verlies, ouderschap en werkloosheid.

Vanwaar net deze onderwerpen?

 1. In eerste instantie zijn dit thema’s die erg relevant zijn in deze coronatijden: mensen voelen zich angstig door de besmettings- en sterftecijfers. Thuiswerk moet gecombineerd worden met de zorg voor de kinderen, structuur valt weg en de werkdruk wordt nog groter dan voordien. Door de maatregelen rond verminderd sociaal contact dreigen mensen geïsoleerd te geraken. Technische werkloosheid, faillissementen en ontslagen zorgen voor financiële zorgen en stress. Vele mensen moesten afscheid nemen van een geliefde. De crisis duurt en blijft duren, waardoor veerkracht (van individuen, koppels en gezinnen) blijvend op de proef wordt gesteld.
 2. Daarnaast genereerden deze thema’s de meeste bezoekers op Fit in je Hoofd en/of vormden deze zoektermen voor een groot aantal bezoekers de toegangsweg naar Fit in je Hoofd.
 3. Thema’s als verbondenheid, zingeving en positiviteit zijn belangrijke elementen in de geluksdriehoek. Door ze ook als thema’s op te nemen worden ze concreter en meer praktisch toepasbaar voor de gebruikers.

Deze onderwerpen kunnen, al dan niet in samenwerking met partnerorganisaties, uitgebreid worden. Maak je deel uit van zo’n partnerorganisatie en zie je mogelijkheden voor een samenwerking? Neem dan gerust contact op.

Ieder thema bestaat uit de volgende elementen:

Intro

Hier vindt de gebruiker een heldere en bondige uitleg over het thema, aangevuld met een filmpje en een interview waarin een expert meer toelichting geeft.

Zelf aan de slag

Onder het luik `Zelf aan de slag´ vinden gebruikers de 5 eerste oefeningen die relevant zijn voor dit onderwerp. Via de knop “Bekijk gelijkaardige oefeningen” krijgen ze de volledige lijst van relevante oefeningen te zien.

Verhalen

Dit zijn verhalen van burgers en BV’s. Deze getuigenissen willen de herkenbaarheid vergroten en het thema meer bespreekbaar maken.

Steun of hulp nodig?

Hier worden gebruikers doorverwezen naar relevante (partner)organisaties met betrekking tot het desbetreffende thema.

Meer weten?

Onderaan de pagina wordt er dieper ingegaan op het thema en/of doorverwezen naar pagina's met meer uitleg.

2. Aan de slag

Dit is de tweede weg die gebruikers kunnen volgen om tot bij de oefeningen en tools te geraken. Aan de hand van filters kunnen gebruikers oefeningen bekijken die voor hen relevant zijn en/of de volledige lijst bekijken.

Met deze website probeerden we een selectie van kwaliteitsvolle tools aan te bieden, zodat de gebruiker van de website erop kan vertrouwen dat de aangeboden tools degelijk, veilig, gefundeerd… zijn.

Oefeningen en tools worden ook steeds gekoppeld aan de bouwblokken en competenties van de geluksdriehoek. Dit verzekert de link met het theoretische model en zorgt ervoor dat oefeningen en tools passen bij de doelstellingen van de website.

Er werden selectiecriteria opgesteld om dit te bekomen. Voor meer informatie rond de criteria kan u contact opnemen via info@gezondleven.be. De criteria kan u hier raadplegen.
Heb jij of je organisatie voorstellen voor tools die passen bij de inhoud van deze website en de criteria? Stuur dan gerust je voorstellen in via deze link.

Het is zeker niet de bedoeling om een volledig en exhaustief aanbod aan tools rond mentaal welbevinden aan te bieden. De focus ligt op laagdrempelige oefeningen en tools waar mensen zelf mee aan de slag kunnen; in de eerste plaats alleen en ter bevordering van hun mentale welzijn en ter preventie van klachten.

3. De Geluksmaat

Een belangrijke tool is de Geluksmaat. Gebruikers kunnen deze test op ieder moment afnemen en krijgen zo een idee van hun geluksniveau.

Het betreft de Nederlandstalige versie van de Mental Health Continuum -Short Form (MHC-SF). Deze test gaat de mate van positieve geestelijke gezondheid na. Geestelijke gezondheid is namelijk meer dan enkel de afwezigheid van symptomen (negatieve continuüm), maar gaat ook over de mate van mentaal welbevinden (positieve continuüm). Deze 2 continua vormen zo de 2 assen van geestelijke gezondheid: de as van de aan- en afwezigheid van symptomen en de as van het hoger of lager mentale welbevinden.

Het theoretische model (de geluksdriehoek) als de online module (geluksdriehoek.be) zetten in op het vergroten van het mentaal welbevinden in tegenstelling tot het verkleinen van het aantal klachten. Vandaar de keuze voor de MHC-SF als centrale test.

Gebruikers die een erg lage mate van mentaal welbevinden ervaren en/of een hoge mate van klachten ervaren, raden we aan om ook in te zetten op de reductie van hun klachten.
Via de “Hulp nodig?” blokken verwijzen we hen steeds gericht door.

4. Dashboard

Het dashboard vormt de persoonlijke gebruikersomgeving van de website en bevat de volgende elementen:

 • Statusupdate
  In dit dagboek kunnen gebruikers iedere dag hun emotie weergeven aan de hand van een emoji, een foto opladen en enkele vragen beantwoorden over hun dag, gemoed, veerkracht…
 • Geluksmaat
  Gebruikers kunnen hier de resultaten van de Geluksmaat opvolgen.
  Een grafiek geeft het verloop van de scores op verschillende momenten weer.
 • Kalender
  Deze kalender toont op welke dagen de gebruikers oefeningen maakte, geeft de mogelijkheid om oefeningen in te plannen (al dan niet met een reminder via e-mail) en toont de emoji van de dag.
 • Favoriete oefeningen
  Via deze weg kunnen gebruikers hun favoriete oefeningen vlot bereiken.

5. Hulp nodig

Op deze pagina vinden gebruikers (uit de vijfde doelgroep) met een onmiddellijke hulpvraag en/of mensen voor wie deze website ontoereikend is een lijst met organisaties waar ze terechtkunnen.

6. Professionals en hulpverleners

Deze pagina heb je alvast goed gevonden.

7. Iemand anders helpen

Op deze pagina staan tips en links naar andere organisaties over hoe gebruikers anderen en mensen in hun omgeving kunnen helpen en ondersteunen.

Onderbouwing

De teksten, oefeningen en andere inhouden op deze website werden gebaseerd op relevante, hedendaagse wetenschappelijke literatuur. Verscheidene academici en experts gaven feedback, leverden input aan en waakten over de kwaliteit van de website.

Deze wetenschappelijke onderbouwing, alsook de samenwerking met verscheidene experts en academici resulteert in een betrouwbare website, waar gebruikers op kunnen vertrouwen.

Heb je toch vragen, bedenkingen, feedback … ? Dan horen we dit graag.
Laat ons iets weten via info@gezondleven.be.

Kan ik als professional gebruik maken van deze website?

Uiteraard kunnen (een aantal van) deze oefeningen ook gebruikt worden in, tijdens en ter aanvulling van hulpverlening. We raden aan dat je als hulpverlener zelf grasduint in de website en de oefeningen er uitkiest die passen bij jouw manier van werken en bij de noden van jouw cliënt.

Zoals je eerder op deze pagina kon lezen, zetten we met dit online platform in op het versterken van het mentaal welbevinden. Gebruikers die sterk nood hebben aan de reductie van klachten verwijzen we dan ook door naar organisaties die meer gerichte ondersteuning kunnen bieden.

Meer weten?

Meer informatie rond de visie van Gezond Leven op geestelijke gezondheidsbevordering vind je hier.