Wedstrijdreglement gebruikersbevraging geluksdriehoek.be

Vul de bevraging in en maak kans op een waardebon van 25 EUR.

1. Inleiding

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel organiseert een wedstrijd waarbij 4 waardebonnen ter waarde van €25 worden weggegeven.
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd die het Vlaams Instituut Gezond Leven organiseert via de website www.geluksdriehoek.be.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1 Iedereen kan deelnemen aan deze online wedstrijd, met uitzondering van medewerkers van het Vlaams Instituut Gezond Leven en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat het Vlaams Instituut Gezond Leven ervan uit dat die de nodige toestemming heeft van diens wettelijke vertegenwoordiger.

2.2 De deelnemer is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan het Vlaams Instituut Gezond Leven voor de deelname aan deze wedstrijd.

2.3 Slechts 1 deelnemer per e-mailadres kan een prijs winnen voor deze wedstrijd.

2.4 Wie een prijs wint zonder te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1 Deelnemers aan de wedstrijd worden gevraagd om een korte online vragenlijst in te vullen rond hun bevindingen over geluksdriehoek.be.

3.2 Alle volledig ingevulde vragenlijsten worden in Excel genummerd. Uit deze lijst worden vervolgend 4 willekeurige winnaars geloot via de online random nummertrekker https://randomnummers.nl.

3.3 De wedstrijd wordt gelanceerd op 22 mei 2023 op www. geluksdriehoek.be en loopt tot maximum 22 juli 2023 om 23u59.

3.4 De winnaars worden geloot en worden ten laatste op 1 augustus 2023 verwittigd via mail.

4. Prijzen

4.1 De prijs bestaat uit 1 van de 4 waardebonnen van 25 EUR. van Oxfam Wereldwinkel. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.Z De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs, zie 4.1.
Geenszins kan worden verondersteld dat het Vlaams Instituut Gezond Leven de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

5. Aansprakelijkheid van het Vlaams Instituut Gezond Leven

5.1 Het Vlaams Instituut Gezond Leven is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs, het gebruik van de prijs en/of deelname aan een wedstrijd of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.2 Het Vlaams Instituut Gezond Leven is niet aansprakelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Bij onbereikbaarheid na 14 dagen kan Gezond Leven de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.3 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij email communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege het Vlaams Instituut Gezond Leven zijn.

5.4 Indien het Vlaams Instituut Gezond Leven genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan het Vlaams Instituut Gezond Leven hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. Persoonsgegevens

Het Vlaams Instituut Gezond Leven is verwerkingsverantwoordelijke voor de door de deelnemers ingezonden mailadressen die in het kader van deze wedstrijd worden verwerkt. Van de winnaars van de wedstrijd worden contactgegevens verwerkt, deze worden enkel gebruikt om hun prijs te kunnen bezorgen.

Alle persoonsgegevens die in het kader van deze wedstrijd worden verwerkt, worden door het Vlaams Instituut Gezond Leven met de nodige technische en organisatorische maatregelen bewaard. Zowel de gegevens van de deelnemers als de contactgegevens van de winnaars, worden definitief verwijderd nadat alle prijzen aan de winnaars zijn bezorgd.

Een deelnemer verbindt zich ertoe om zelf de nodige afspraken qua bescherming van persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving, zoals het recht op afbeelding, te maken met personen die in eventueel beeldmateriaal voorkomen. Deelnemers zijn ook op de hoogte en akkoord dat eventueel ingezonden beeldmateriaal door het Vlaams Instituut Gezond Leven in het kader van de wedstrijd via Facebook, Instagram en de website van Gezond Leven kan gepubliceerd worden.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft geen zicht op eventuele verdere verwerkingen door derden zoals Facebook of Instagram. Het volledige privacybeleid van het Vlaams Instituut Gezond Leven is te vinden op https://www.gezondleven.be/privacyverklaring.


7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1 Het Vlaams Instituut Gezond Leven houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt het Vlaams Instituut Gezond Leven zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook voor andere wedstrijden van het Vlaams Instituut Gezond Leven uit te sluiten.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door het Vlaams Instituut Gezond Leven geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2 De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met het Vlaams Instituut Gezond Leven. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Het reglement

8.1 Door deel te nemen aan de online wedstrijd van het Vlaams Instituut Gezond aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die het Vlaams Instituut Gezond Leven in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

8.2 Indien zulks vereist is, kan het Vlaams Instituut Gezond Leven dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt via www.geluksdriehoek.be/wedstrijdreglement/